WETTEN, CIRCULAIRES EN VRAGENRUBRIEK
BESTEMD VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS

Op deze pagina zijn de, na de laatste aanvulling (aanv. 161, december 2018) verschenen wetten, wetswijzigingen en circulaires opgenomen.
Om deze te bekijken klikt u op de naam van het betreffende document.

WETTEN:

Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenwet

Besluit medezeggenschap onderwijs

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Pensioenwet

Toeslagenwet

Werkloosheidswet

Wet arbeid en zorg

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet op de medische keuringen

Wet op het primair onderwijs

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Ziektewet

Zorgverzekeringswet

 

CIRCULAIRES:

Nr. 1443528 d.d. 5 december 2019 (Alg)
Wijziging van de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds

FEZ/1402273 d.d. 5 december 2018 (Alg)
Wijziging van de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

VO/1441582 d.d. 9 januari 2019 (Alg)
Wijzigingsregeling subsidie zij-instroom 2017 voor het vaststellen van het subsidieplafond voor kalenderjaar 2019

Nr. 5285580 d.d. 14 januari 2019 (Alg)
Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018

IB/1393419 d.d. 17 januari 2019 (Alg)
Wijziging subsidieregeling Internationalisering po en vo door verhoging van het subsidieplafond